Our Father Who Art In Heaven

Baba wethu osezulwini,
Malidunyiswe ibizo lakho.
Umbuso wakho ma uze,
Intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini.
Usiphe namuhla ukudla kwethu okwensuku ngensuku,
Usithethelele amacala ethu njengalokhu lathi sibathethelela abalama cala kithi.
Ungasingenisi ekulingweni kodwa usikhulule ebubini.
      Ngoba umbuso ungowakho,
Lamandla,
Lobukhosi,
Kuze kube nini lanini,
Amen.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s