Our Father Who Art In Heaven

Baba wethu osezulwini,
Malidunyiswe ibizo lakho.
Umbuso wakho ma uze,
Intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini.
Usiphe namuhla ukudla kwethu okwensuku ngensuku,
Usithethelele amacala ethu njengalokhu lathi sibathethelela abalama cala kithi.
Ungasingenisi ekulingweni kodwa usikhulule ebubini.
      Ngoba umbuso ungowakho,
Lamandla,
Lobukhosi,
Kuze kube nini lanini,
Amen.

Advertisements